Grammar

Grammar Unit 6
Video - Bài giảng
Practice - Bài luyện tập
Vocabulary Quiz
Introduction

UNIT 6 - GRAMMAR

Gerund and Infinitive

TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
36
Điểm tối đa
360
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
180
Vocabulary Quiz
Question 1 of 36\ Multiple Choice

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

Has she decided ..... her wedding anniversary?

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

He’s always complaining about ...... in love with his girl friend.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

He claims ....... her husband but I think he’s lying.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

Why are you blaming me for ...... off our relationship?

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

My husband and I don’t believe in ...... each other big presents.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

Don’t keep on ...... about his wedding. It’s upsetting me.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

I don’t recommend .......... the wedding on your own.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

We’ve dreamed of ........ to the Indonesian island for our honeymoon.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

I regret not ....... in touch with my ex wife when I went abroad.

Click to choose the correct answer to complete the following sentence

I’m not expecting him ........ alimony and child support to me.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

She accused me ...... cheating on me with my best friend.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

Don’t try and discourage me ...... doing what I want to do.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

She seems very excited ...... going to Thailand for her honeymoon.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

They carried ...... arranging for their upcoming wedding on Friday.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

They agreed ....... our sharing the expenses.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

She lives on her own but she relies ....... the neighbors helping her.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

She insisted ....... paying alimony and child support.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

My boss complained ........ my arriving late last week.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

I think you should apologize ....... not telling your wife the truth.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

I’ve never approved ..... young people staying out late.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

Why do you always blame me ........ starting the arguments?

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

We dissuaded him ....... writing the divorce letter to his wife.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

I warned them ......... moving in at that time.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

He’s planning ........ proposing to his girl friend tonight.

Click to choose the correct preposition to complete the following sentence

They are opposed ........ spending more money on public transport.

Click to choose the correct sentence to rewrite the following pair of sentences

I heard him early this morning. He left the house.

Click to choose the correct sentence to rewrite the following pair of sentences

She stood there and watched him. He drove away.

Click to choose the correct sentence to rewrite the following pair of sentences

Have you ever heard him? He plays the saxophone.

Click to choose the correct sentence to rewrite the following pair of sentences

Did you hear me? I arrived.

Click to choose the correct sentence to rewrite the following pair of sentences

I watched you and then I left. You went to sleep.

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Click to choose the correct verb forms to complete the following dialogue between Alex and Mary:

(Alex = A ; Mary = M)

Your result
Tổng số câu hỏi
36
Điểm tối đa
360
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
130
Điểm của bạn
Thời gian làm
360
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 07-03-2017
Bài viết: 405
• Điểm thành tích: 154
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 1112
Nhập nội dung... (Nội dung ít nhất 10 kí tự)
Gửi lúc: 21:37:26 ngày 07-07-2022
Ngày tham gia: 04-09-2015
Bài viết: 1783
• Điểm thành tích: 152
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 867
_No Comment_
Gửi lúc: 09:44:11 ngày 07-07-2022
Ngày tham gia: 24-07-2017
Bài viết: 446
• Điểm thành tích: 104
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 954
_No Comment_
Gửi lúc: 07:56:15 ngày 20-06-2022
Ngày tham gia: 26-05-2015
Bài viết: 116
• Điểm thành tích: 283
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 790
_No Comment_
Gửi lúc: 15:02:34 ngày 03-06-2022
๖²⁴ʱ๖ۣۜɮ๖ۣۜξ๖ۣۜŇ¹⁰༉
Ngày tham gia: 10-01-2016
Bài viết: 709
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 594
_No comment_
Gửi lúc: 16:32:09 ngày 20-02-2022
•❅──────✧❅*✧・゚ ᴍɪɴʜ ᴛʜư *✧・゚:•❅──────✧❅
Đóng