Phần 8: Project
(trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Writing interesting notices
(Viết những thông báo thú vị)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. In 20 – 30 words, write a notice for one of the following situations.
(Trong 20-30 từ, hãy viết một thông báo cho một trong những tình huống sau.)
1.
You are organising a seminar for teenage girls about city life.
(Các em sắp tổ chức một hội hội nghị chuyên đề cho các bạn nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên về đề tài đời sống thành phố.)
Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.
(Hãy viết một thông báo để gắn lên bảng tin, cung cấp một số thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, và nội dung của hội nghị chuyên đề.)
Đáp án:
SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE
Tuesday Dec 9th in Cutural Centre.
All teenage girls are welcome.
For more information, contact Lan - 0123789906.
Giải thích: Hội nghị chuyên đề về các đặc điểm của đời sống thành phố
Thứ Ba, ngày mồng 9 tháng 12 tại Trung Tâm Văn Hóa.
Tất cả các bạn nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên đều được hoan nghênh.
Để biết thêm thông tin, liên hệ Lan - 0123789906.
2.
You are a travel agent.
(Các em là nhân viên đại lý du lịch.)
You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners.
(Các em sắp tổ chức một chuyến thăm quan một ngày quanh thành phố của mình cho khách nước ngoài.)
Write a notice to put at the travel agency.
(Hãy viết một thông báo đặt tại công ty lữ hành.)
Đáp án:
ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY
Sunday Nov 10th in Ho Chi Minh City.
Mor.: War Remnants Museum - Thien Hau Temple - Binh Tay Market.
Aft.: Reunification Palace - Notre Dame Cathedral - Central Post Office.
All foreigners are welcome.
For further details, ring Ms. Andy - 0989756555.
Giải thích: Chuyến du lịch một ngày quanh thành phố
Chủ nhật, ngày mồng 10 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Miếu Bà Thiên Hậu - Chợ Bình Tây
Chiều: Dinh Độc Lập - Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Trung tâm
Tất cả du khách nước ngoài đều được hoan nghênh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi cho chị Andy - 0989756555.