Phần 8: Project
(trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Writing interesting notices
(Viết những thông báo thú vị)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.
(Hãy lược bỏ những từ không cần thiết trong các thông báo sau, và hãy thay đổi nếu thích hợp.)
VENDING MACHINE
(Máy bán hàng tự động)
The soup has run out.
(Món súp đã hết.)
For tea and coffee, the machine is only accepting 10p and 50p coins.
(Với trà và cà phê, máy chỉ chấp nhận đồng 10 xu và 50 xu.)
There are no more canned drinks.
(Không còn nước đóng lon.)
The technician has been called and the machine will be repaired soon.
(Thợ sửa chữa đã được liên hệ và chiếc máy này sẽ sớm được sửa.)
Đáp án:
VENDING MACHINE
No soup.
Tea and coffee, 10p and 50p coins only
No more canned drinks.
Machine to be repaired soon.