Phần 8: Project
(trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Writing interesting notices
(Viết những thông báo thú vị)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.
(Xếp các cụm/câu đã bị xáo trộn trong những thông báo sau theo thứ tự đúng, bắt đầu với tiêu đề in hoa.)
* A:
classes as normal tomorrow (Các lớp học bình thường vào ngày mai)
Groups 9B + 9D to gym (Lớp 9B và 9D tới phòng tập gym)
QUIET PLEASE (Hãy giữ trật tự)
Exams in progress (Kỳ thi đang diễn ra)

* B:
Town Hall every evening (Tại Tòa thị chính Thành phố vào mỗi tối)
Ring Dylan on 42564039 (Gọi cho Dylan theo số 42564039)
Offered by native teachers (Được cung cấp bởi các giáo viên bản ngữ)
ENGLISH CONVERSATION LESSONS (Các bài học hội thoại tiếng Anh)
Language exchange also a possibility (Có khả năng được trao đổi ngôn ngữ)

* ANSWER:
* A:
QUIET PLEASE
Exams in progress
Groups 9B + 9D to gym
classes as normal tomorrow

* B:
ENGLISH CONVERSATION LESSONS
Town Hall every evening
Offered by native teachers
Language exchange also a possibility
Ring Dylan on 42564039

Where are you most likely to find these notices?
(Các em có khả năng thấy các thông báo này ở đâu nhất?)
A: In a school (A: Ở trong một ngôi trường)
B: On the notice board of the town's cultural centre (B: Trên bảng thông báo của trung tâm văn hóa thành phố.)

WATCH OUT:
(Chú ý:)
Notices are usually very short and snappy.
(Các thông báo thường rất ngắn gọn và rõ ràng.)
You can use short sentences, initials, and abbreviations.
(Các em có thể sử dụng những câu ngắn, chữ cái đầu tiên của tên riêng và từ viết tắt.)
If the meaning is clear, you can also omit pronouns and, in certain cases, auxiliary verbs:
(Nếu nghĩa rõ ràng, các em cũng có thể lược bỏ đại từ, và trong một số trường hợp nhất định, có thể bỏ trợ động từ.)
Example: Street cleaning next weekend
(Ví dụ: Quét dọn đường phố vào cuối tuần tới)
In a town or city, you can see a lot of notices.
(Trong một thị trấn hay thành phố, các em có thể bắt gặp nhiều thông báo.)
A notice should attract the reader's attention and send a message in just a few words.
(Một thông báo cần thu hút được sự chú ý của người đọc và gửi thông điệp thông qua chỉ một vài từ.)
It may be effective to use different sizes of writing or type, or to put the heading in colour.
(Có lẽ sẽ hiệu quả khi sử dụng kích cỡ chữ viết hoặc chữ đánh máy khác nhau, hay để tiêu đề ở dạng chữ màu.)
Above all, the notice must be easy to understand.
(Trên hết, thông báo cần dễ hiểu.)