Phần 7: Looking back
(trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

6. Work in two teams. The first team gives the name of a city or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins.
(Làm việc theo 2 nhóm. Nhóm thứ 1 đưa ra tên của một thành phố ở Việt Nam. Nhóm còn lại kể tên bất kỳ điểm hấp dẫn về tự nhiên hay nhân tạo nổi tiếng của thành phố đó. Sau đó, đổi vị trí cho nhau. Nhóm có nhiều lượt nhất giành chiến thắng.)
* Lượt 1
- Team 1: Hai Duong City. (Nhóm 1: Thành phố Hải Dương)
- Team 2: Well, it is famous for its green bean cakes. (Nhóm 2: À, nó nổi tiếng về bánh đậu xanh.)

* Lượt 2
- Team 2: Ho Chi Minh City. (Nhóm 2: Thành phố Hồ Chí Minh)
- Team 1: Its man-made attractions include Independence Palace, Ben Thanh Market, Suoi Tien Amusement Park and so on. (Nhóm 1: Các điểm hấp dẫn về nhân tạo của nó gồm Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Công viên Giải trí Suối Tiên, v.v.)

* Lượt 3
- Team 1: Da Nang City. (Nhóm 1: Thành phố Đà Nẵng)
- Team 2: It has fabulous Marble Mountains and Linh Ung Pagoda. (Nhóm 2: Nó có Núi Đá Cẩm Thạch Ngũ Hành Sơn và Chùa Linh Ứng tuyệt đẹp.)

* Lượt 4
- Team 2: Bac Giang City. (Nhóm 2: Thành phố Bắc Giang)
- Team 1: It is well-known for its Da cake and historic Xuong Giang Citadel. (Nhóm 1: Nó nổi tiếng về bánh Đa và thành Xương Giang lịch sử)

* Lượt 5
- Team 1: Can Tho City. (Nhóm 1: Thành phố Cần Thơ)
- Team 2: Many visitors like to visit Cai Rang Floating Market in this city. (Nhóm 2: Nhiều khách du lịch thích đến thăm Chợ Nổi Cái Răng ở thành phố này.)

* Lượt 6
- Team 2: Bac Ninh City. (Nhóm 2: Thành phố Bắc Ninh)
- Team 1: It is famous for its Quan Ho singing, a Vietnamese folk music style. (Nhóm 1: Nó nổi tiếng về hát Quan Họ, một loại hình nhạc dân gian Việt Nam.)

........