Phần 7: Looking back
(trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the form of the verb if necessary.
(Hoàn thành chỗ trống với một động từ thành ngữ từ danh sách cho sẵn. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.)
cheer up (làm cho vui vẻ lên)
turn back (quay đầu, quay lại)
turn down (từ chối)
get over (khỏi, hết bị bệnh)
find out (phát hiện ra)
go on (diễn ra, xảy ra)
1.
She ______ his invitation to the party and now he’s really upset.
(Cô ấy ...... lời mời tới dự bữa tiệc của anh ấy và bây giờ anh ấy cảm thấy thực sự buồn.)
Đáp án: (has) turned down
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy chỗ trống cần sử dụng turn down.
Động từ turn down cần chia ở thì quá khứ đơn là turned down hoặc thì hiện tại hoàn thành là has turned down phù hợp với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít là 'she'.
2.
What’s ______ in the street over there? Open the door!
(Chuyện gì........ trên đường ở đằng kia vậy? Mở cửa ra xem nào!)
Đáp án: going on
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy chỗ trống cần sử dụng động từ thành ngữ go on.
Câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, nên 'go' cần chia ở dạng V-ing là 'going'
3.
Lots of fruit and vegetables will help you ______ your cold.
(Ăn nhiều hoa quả và rau sẽ giúp bạn ........ cảm lạnh.)
Đáp án: get over
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
My brother was ______ with a trip to the zoo.
(Em trai tôi ....... với chuyến đi đến sở thú.)
Đáp án: cheered up
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The road was jammed, so we had to ______ and find an alternative route.
(Con đường đã bị tắc, vì thế chúng tôi phải...... và tìm tuyến đường khác để thay thế.)
Đáp án: turn back
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
I have ______ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.
(Tớ vừa ........ về một địa điểm tuyệt vời, nơi mà chúng ta có thể đi dã ngoại vào cuối tuần này.)
Đáp án: found out
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.