Phần 7: Looking back
(trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words.
(Hoàn thành mỗi câu sau với từ cho sẵn, sử dụng dạng so sánh. Thêm vào bất kỳ từ nào nếu cần thiết.)
1.
The last exhibition was not ______ this one. (INTERESTING)
(Buổi triển lãm trước không......... buổi triển làm này. (THÚ VỊ)
Đáp án: as interesting as/ so interesting as
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy tính từ 'interesting' cần để ở dạng so sánh bằng trong câu phủ định với 'as/so....as'. Câu đầy đủ có nghĩa là: Buổi triển lãm trước không thú vị bằng buổi triển lãm này.
2.
This city is developing ______ in the region. (FAST)
(Thành phố này đang phát triển...... trong khu vực. (NHANH)
Đáp án: the fastest
Giải thích: Câu đầy đủ có nghĩa là: Thành phố này đang phát triển nhanh nhất trong khu vực.
3.
Let’s take this road. It is ______ way to the city. (SHORT)
(Hãy đi theo đường này. Đây là con đường........ tới thành phố. (NGẮN)
Đáp án: the shortest/a shorter
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
I was disappointed as the film was ______ than I had expected. (ENTERTAINING)
(Tôi cảm thấy thất vọng vì bộ phim ....... so với tôi mong đợi. (VUI, THÚ VỊ)
Đáp án: less entertaining
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
You’re not a safe driver! You should drive ______ . (CAREFULLY)
(Bạn không phải là một người lái xe an toàn. Bạn nên lái xe......... (CẨN THẬN)
Đáp án: more carefully
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.