Phần 6: Skills 2
(trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

5. Choose one item from the list in 1 . Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.
(Chọn 1 đặc điểm ở bài 1. Lập dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề đó.)
* Writing tip (Mẹo viết bài):
Remember to organise your ideas to make your paragraph clearer: (Nhớ sắp xếp các ý để đoạn văn của em được rõ ràng mạch lạc hơn.)
- Firstly ... (Đầu tiên.....)
- Secondly ... /Next .... (Thứ hai.../ Tiếp theo....)
- Thirdly ... /Lastly ... /Finally ...(Thứ ba.../ Cuối cùng...)
- In conclusion ... /To conclude ...(Tóm lại/ Tổng kết lại....)

* Outline (Dàn ý):
- Topic sentence: Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face (Câu chủ đề: Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt.)
- Problem 1: outdoor noise sources (Vấn đề 1: các nguồn gây ra tiếng ồn bên ngoài)
- Problem 2: indoor noise sources (Vấn đề 2: các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà )
- Problem 3: noise from people themselves (Vấn đề 3: tiếng ồn gây ra từ chính con người)
- Conclusion: Noise pollution is a big disadvantage of city life. (Kết luận: Ô nhiễm tiếng ồn là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.)

Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face.
(Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt.)
Firstly, the city is always noisy, even at night.
(Đầu tiên, thành phố thì luôn luôn ồn ào, thậm chí vào buổi đêm.)
Its main cause comes from outdoor noise sources such as heavy traffic or construction sites.
(Nguyên nhân chính gây ra vấn đề này xuất phát từ các nguồn gây ra tiếng ồn bên ngoài như giao thông đông đúc hay các công trình xây dựng.)
Deafening vehicle engines and horns on the busy streets are very annoying.
(Tiếng động cơ từ các phương tiện và tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố đông đúc gây khó chịu.)
Buildings are always knocked down and rebuilt.
(Các tòa nhà lúc nào cũng trong tình trạng bị dỡ xuống và xây lại.)
Secondly, indoor noise sources such as household machines, and loud music also help to worsen the noise pollution.
(Thứ hai, các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà như các máy móc sử dụng trong nhà, và tiếng nhạc ồn ào cũng góp phần làm cho ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng hơn.)
In offices, photocopiers, coffee makers, telephone ring and lighting fixtures all contribute to the cacophony of noise.
(Trong các văn phòng, máy in, máy pha cà phê, chuông điện thoại, và thiết bị chiếu sáng đều góp phần gây ra tổ hợp tiếng ồn nhộn nhạo.)
Last but not least, noise from people themselves aggravates the situation.
(Cuối cùng, tiếng ồn gây ra từ chính con người làm tình trạng này xấu hơn.)
Big cities are densely populated with oceans of people.
(Các thành phố lớn có mật độ dân cư dày đặc với biển người.)
Their laughing, chatting and talking at the same time causes unpleasant sounds.
(Họ cười đùa, trò chuyện, và nói cùng lúc, gây ra những thứ âm thanh khó chịu.)
To conclude, noise pollution, which has many negative impacts on people’s health such as sleep disturbance, stress, raised blood pressure, dull hearing, and even loss of hearing, is a big disadvantage of city life.
(Tóm lại, ô nhiễm tiếng ồn - có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người như gây ra sự xáo trộn giấc ngủ, căng thẳng, tăng huyết áp, suy giảm khả năng nghe, và thậm chí là bị điếc – là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.)