Phần 6: Skills 2
(trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

4. Read the paragraph and complete the outline below.
(Đọc đoạn văn sau và hoàn thành dàn ý ở bên dưới.)
Outline (Dàn ý):
- Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks. (Câu chủ đề: Sống ở thành phố có một số bất lợi.)
- Problem 1: traffic jams and traffic accidents (Vấn đề 1: tắc đường và tai nạn giao thông)
- Problem 2: air pollution (Vấn đề 2: ô nhiễm không khí)
- Problem 3: noise/noise pollution (Vấn đề 3: tiếng ồn/ ô nhiễm tiếng ồn)
- Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents. (Kết luận: Các yếu tố này góp phần khiến cho cuộc sống nơi thành thị của người dân khó khăn hơn.)

Living in a city has a number of drawbacks.
(Sống ở thành phố có một số điều bất lợi.)
Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents.
(Đầu tiên, đó là vấn đề tắc đường và tai nạn giao thông.)
The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day.
(Sự gia tăng về dân số và lượng xe cộ là tác nhân khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra mỗi ngày.)
Secondly, air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment.
(Thứ hai, ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người, và nó cũng có tác động xấu đến môi trường.)
More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems.
(Ngày càng nhiều người dân thành phố mắc phải vấn đề về hô hấp và ho.)
Thirdly, the city is noisy, even at night.
(Thứ ba, thành phố ồn ào, thậm chí vào buổi đêm.)
Noise pollution comes from the traffic and from construction sites.
(Ô nhiễm tiếng ồn xuất phát từ giao thông và từ các công trường xây dựng.)
Buildings are always being knocked down and rebuilt.
(Các tòa nhà lúc nào cũng bị phá dỡ và xây lại.)
These factors contribute to making city life more difficult for its residents.
(Các yếu tố này góp phần khiến cho cuộc sống thành thị trở nên khó khăn hơn với người dân.)