Phần 5: Skills 1
(trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

2. Read the passage quickly and find the information to fill the blanks.
(Đọc lướt bài văn sau và tìm thông tin điền vào chỗ trống.)
Which is the best city in the world to live in?
(Thành phố nào đáng sống nhất trên thế giới?)
Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”.
(Hàng năm, tổ chức Economist Intelligence Unit (viết tắt là EIU) đều thực hiện một cuộc khảo sát thú vị nhằm xác định xem những thành phố nào trên thế giới có điều kiện sống tốt nhất hay tồi tệ nhất.)
It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities.
(Tổ chức này sử dụng các tiêu chí như khí hậu, giao thông, giáo dục, độ an toàn, và các cơ sở hạ tầng giải trí trong các thành phố.)
It gives scores for each, and ranks the cities in order – from the best to the worst.
(Họ cho điểm ở mỗi tiêu chí và xếp hạng các thành phố theo thứ tự từ tốt nhất đến tồi tệ nhất.)
For the year 2014, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand.
(Đối với năm 2014, 10 thành phố tốt nhất đến từ Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand.)
Melbourne in Australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city.
(Melbourne ở Úc có điểm số cao nhất, đồng nghĩa với việc đây là thành phố đáng sống nhất.)
Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) and Paris (17th).
(Một vài thành phố nổi tiếng lọt vào tốp 20, như Tokyo (hạng 19) và Paris (hạng 17) )
Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.
(Gây ngạc nhiên có lẽ là Osaka (hạng 13) có điểm số cao nhất ở Châu Á.)
Cities with major conflicts tended to score the lowest.
(Các thành phố xảy ra các xung đột lớn thường có điểm số thấp nhất.)
In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous.
(Ở các nước này, điều kiện sống khó khăn và nguy hiểm nhất.)
Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.
(Trong số các thành phố lọt danh sách tồi tệ nhất có Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ở Libya và Douala ở Cameroon.)
However, some other organisations and individuals would like to add other factors to the index.
(Tuy nhiên, một số các tổ chức và cá nhân khác muốn thêm các yếu tố khác vào danh sách các tiêu chí đánh giá này.)
They say that a city’s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution should be added to the list.
(Họ cho rằng không gian xanh của thành phố, sự đô thị hóa, các đặc điểm tự nhiên, điểm thu hút văn hóa, sự tiện lợi và sự ô nhiễm nên được thêm vào danh sách.)
1.
The name of the organisation doing the survey: __________
(Tên của tổ chức thực hiện cuộc khảo sát:.........)
Đáp án: The Economist Intelligence Unit (EIU)
Giải thích: Ta tìm thấy thông tin câu trả lời ở ngay đầu đoạn 1: Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey [...].
2.
The year of the survey: _____________
(Năm tiến hành cuộc khảo sát:...........)
Đáp án: 2014
Giải thích: Ta tìm thấy thông tin câu trả lời ở đầu đoạn 2: For the year 2014, the top 10 cities [...].
3.
The names of the best city and the worst cities: _____________
(Tên của thành phố tốt nhất và những thành phố tồi tệ nhất:...........)
Đáp án: The best city: Melbourne
The worst cities: Dhaka, Tripoli, and Douala
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.