Phần 5: Skills 1
(trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order 1–8 (1 is the most important).
(Làm việc theo cặp. Theo em, những đặc điểm nào là quan trọng đối với một thành phố? Xếp các đặc điểm sau theo thứ tự từ 1-8 (1 là đặc điểm quan trọng nhất.)
transport (giao thông)
safety (sự an toàn)
education (giáo dục)
cost of living (mức sống)
climate (khí hậu)
entertainment (giải trí)
culture (văn hóa)
convenience (tính tiện lợi)
Hướng dẫn:
- Các em hãy xếp theo quan điểm cá nhân của nhóm mình, và kèm theo một vài lời giải thích cho việc sắp xếp đó khi trình bày trước lớp.