Phần 3: A closer look 2
(trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar - Phrasal verbs (cont.)
(Ngữ pháp - Động từ thành ngữ (tiếp tục)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

4. Underline the correct particle to complete each phrasal verb.
(Gạch chân tiểu từ thích hợp để hoàn thành mỗi cụm động từ thành ngữ.)
1.
The city has recently set up/ off /out a library in the West Suburb.
(Thành phố này gần đây đã (thành lập/ khởi hành/ bắt đầu rời đi) một thư viện ở Ngoại Ô Phía Tây.)
Đáp án: set up
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu ta chọn giới từ 'up' - set up (thành lập, dựng nên).
2.
I don’t think Fred gets over/ through/ on with Daniel. They always argue.
(Tôi không nghĩ là Fred (bình phục/ hoàn thành/ sống hòa thuận được) với Daniel.)
Đáp án: gets on with
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu ta chọn giới từ 'on' - get on with sb (sống hòa thuận, hòa hợp với ai).
3.
You should take your hat in/ over/ off in the cinema.
(Bạn nên (hít mũ của bạn vào/ tiếp quản mũ của bạn/ cởi mũ của bạn) khi vào rạp chiếu phim.)
Đáp án: take your hat off
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Their children have all grown up/ out/ out of and left home for the city to work.
(Con cái của họ đều đã (trưởng thành/ mất kiểu tóc khi tóc dài ra/ quá lớn không còn vừa) và rời nhà đến thành phố làm việc.)
Đáp án: grown up
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
We were shown up/ off /around the town by a volunteer student.
(Chúng tôi được một sinh viên tình nguyện (xuất hiện/ khoe khoang/ dẫn đi xem xung quanh) thành phố.)
Đáp án: shown around
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
The town council decided to pull up/ over/ down the building, as it was unsafe.
(Hội đồng thành phố đã quyết định (dừng/ tấp vào lề đường/ phá bỏ) tòa nhà vì nó không an toàn.)
Đáp án: pull down
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.