Phần 3: A closer look 2
(trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar - Phrasal verbs (cont.)
(Ngữ pháp - Động từ thành ngữ (tiếp tục)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs.
(Nhìn lại đoạn hội thoại trong phần MỞ ĐẦU. Tìm và gạch chân các động từ thành ngữ.)
* Answers (Câu trả lời):
- to get over (hồi phục, vượt qua được)
- to show someone around (dẫn ai đó đi thăm thú xung quanh)
- to grow up (lớn lên, trưởng thành)
- to be set up (được thành lập)

* REMEMBER!
(GHI NHỚ!)
In addition to learning the meanings of phrasal verbs, we need to know whether the verb and the particle(s) have to stay together or they can be separated.
(Bên cạnh việc học nghĩa của các động từ thành ngữ, chúng ta cần biết liệu động từ gốc và tiểu từ có cần phải đi liền nhau hay chúng có thể tách rời.)
- In these phrasal verbs, the parts can never be separated: set off , look forward to, put up with...
(Trong các động từ thành ngữ sau, các thành phần không bao giờ có thể tách rời: set off (khởi hành) , look forward to (mong chờ, trông mong), put up with (chịu đựng)...)
- In these phrasal verbs, the parts can be separated: the object of the verb can come between the verb and the particle: put sth on, turn sth/sb down...
(Trong các động từ thành ngữ sau, các thành phần có thể tách rời: tân ngữ bổ nghĩa cho động từ có thể xen vào giữa động từ gốc và thành phần tiểu từ: put sth on (mặc cái gì), turn sth/sb down (từ chối điều gì/ai đó) ...)