Phần 3: A closer look 2
(trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar - Comparison of adjectives and adverbs: review
(Ngữ pháp - Ôn tập các dạng so sánh của tính từ và trạng từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

2. Complete the text with the most suitable form of the adjectives in brackets. Add the where necessary.
(Hoàn thành bài khóa với dạng đúng của các tính từ trong ngoặc đơn. Thêm 'the' khi cần thiết,)
London is one of (1. large) ______ cities in the world.
(Luân Đôn là một trong những thành phố (1. rộng)........trên thế giới.)
Its population is a lot (2. small) ______ than Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) ______ tourist destination.
(Dân số của thành phố này (2. nhỏ)..... hơn nhiều so với Tokyo hay Thượng Hải, nhưng nó lại là điểm thu hút du lịch (3. phổ biến)....... hơn cả.)
London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide) ______ range of peoples, cultures, and religions than many other places.
(Luân Đôn có lẽ nổi tiếng nhất về các bảo tàng, phòng triển lãm, cung điện, và những cảnh quan khác, nhưng nơi đây cũng (4. đa dạng)........ về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo so với nhiều nơi khác.)
People used to say that it was (5. dirty) ______ city too, but it is now much (6. clean) ______ than it was.
(Người ta cũng từng nói rằng nó là thành phố (5. bẩn)......, nhưng giờ đây thành phố (6. sạch sẽ)....... so với trước kia.)
To the surprise of many people, it now has some of (7. good) ______ restaurants in Europe too.
(Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, hiện thành phố cũng có một vài trong số các nhà hàng (7. tốt)........ ở Châu Âu.)
For some people, this makes London (8. exciting) ______ city in Europe.
(Đối với một số người, điều này làm cho Luân Đôn trở thành thành phố (8. thú vị)..... ở Châu Âu.)
Đáp án:
(1): the largest
(2): smaller
(3): the most popular
(4): wider
(5): the dirtiest
(6): cleaner
(7): the best
(8): the most exciting
Giải thích:
(1): Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy tính từ 'large' cần được để ở dạng so sánh hơn nhất.
(2): Do có 'than' ngay sau đó, nên ta biết được 'small' cần được để ở dạng so sánh hơn.
(3): 'by far' thường được dùng để nhấn mạnh trong lối so sánh hơn nhất.
(4): Do có 'than' ngay sau đó, nên ta biết được 'wide' cần được để ở dạng so sánh hơn.
(5): Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy tính từ 'dirty' cần được để ở dạng so sánh hơn nhất.
(6): Do có 'than' ngay sau đó, nên ta biết được 'clean' cần được để ở dạng so sánh hơn.
(7): Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy tính từ 'good' cần được để ở dạng so sánh hơn nhất.
(8): Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy tính từ 'exciting' cần được để ở dạng so sánh hơn nhất.