Phần 2: A closer look 1
(trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Pronunciation - Stress on pronouns in sentences
(Phát âm - Trọng âm ở đại từ trong câu)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

5a. Listen and mark the underlined words as W (weak) or S (strong).
(Hãy nghe và đánh dấu xem những từ được gạch chân được phát âm ở dạng yếu (S) hay mạnh (W).)
A:
Are you going to talk to him (W)?
(Cậu sẽ nói chuyện với anh ấy chứ?)
B:
No, I think he (S) should talk to me (S) first.
(Không, tớ nghĩ anh ấy nên nói chuyện với tớ trước.)
1.
A: Is he (__) there?
(A: Anh ấy có ở đó chứ?)
B: No. Everybody else is, but he’s (__) gone home!
(B: Không. Những người khác vẫn ở đó, còn anh ấy thì về nhà rồi!)
Đáp án:
A: Is he (W) there?
B: No. Everybody else is, but he’s (S) gone home!
Giải thích: Nhằm diễn tả sự đối lập 'tất cả những người khác vẫn ở đó còn anh ấy thì không', đại từ he trong câu nói của B được phát âm ở dạng mạnh.
2.
A: Do you know that woman?
(A: Cậu có biết người phụ nữ đó không?)
B: Her (__)? Er… No. I don’t recognise her (__).
(B: Cô ấy á? Ờ....Không. Tớ không nhận biết cô ấy.)
Đáp án: B: Her (S)? Er… No. I don’t recognise her (W).
Giải thích: Nhằm hỏi lại, nhấn mạnh đối tượng vừa được A nhắc đến, đại từ 'her' trong câu hỏi của B được phát âm ở dạng mạnh.
3.
A: I’m afraid we (__) can’t stay any longer.
(A: Tớ e là chúng ta không thể ở lâu thêm nữa.)
B: What do you mean ‘we’ (__)? I’ve (__) got plenty of time.
(Ý cậu là gì khi nói 'chúng ta'? Tớ còn nhiều thời gian mà.)
Đáp án:
A: I’m afraid we (W) can’t stay any longer.
B: What do you mean ‘we’ (S)? I’ve (S) got plenty of time.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A: Look! Everybody’s leaving.
(A: Xem kìa! Mọi người đang rời đi.)
B: What about us (__)? Shall we (__) go, too?
(Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng sẽ rời đi chứ?)
Đáp án: B: What about us (S)? Shall we (W) go, too?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Work in pairs. Practise the exchanges above.
(Làm việc theo cặp. Luyện tập những đoạn hội thoại trên.)
Hướng dẫn:
Các em hãy lưu ý nhấn mạnh vào các từ mang trọng âm nhé.