Phần 1: Getting started
(trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Duong's first visit to Sydney
(Chuyến thăm quan Sydney đầu tiên của Dương)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 17 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

2. Replace the word(s) in italics with one of the words from the box.
(Thay thế các từ in nghiêng bằng một trong các từ trong khung sau.)
crowded (đông đúc)
international (quốc tế)
local (địa phương)
urban (đô thị, thành thị)
neighbouring (bên cạnh, láng giềng)
1.
There is not a lot of world news in this newspaper.
(Không có nhiều tin tức thế giới trong tờ báo này.)
Đáp án: international
2.
I do my shopping in the neighbourhood shops, not in the town centre.
(Tôi mua sắm ở các cửa hàng của vùng này, không phải là ở trung tâm thành phố.)
Đáp án: local
3.
At weekends the city centre is always packed with people.
(Vào cuối tuần trung tâm thành phố luôn chật cứng người.)
Đáp án: crowded
4.
My friend's family has just moved to a nearby town.
(Gia đình của bạn tôi vừa chuyển tới một thị trấn gần đó.)
Đáp án: neighbouring
5.
There is far too much pollution nowadays in city areas.
(Ngày nay, ở các khu vực thành thị có quá nhiều ô nhiễm.)
Đáp án: urban