Phần 7: Looking back
(trang 14-15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 15 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

6. Work in groups. One student thinks of a popular place of interest in their area. Other students ask Yes/No questions to guess what place he/she is thinking about.
(Làm việc theo nhóm. Một học sinh nghĩ đến một địa điểm thu hút du lịch phổ biến ở nơi họ ở. Những học sinh khác sẽ hỏi câu hỏi Yes/No để đoán xem địa điểm mà anh ấy/cô ấy đang nghĩ đến là gì.)
Hướng dẫn:
- Các em nên chọn những địa điểm thu hút du lịch thật sự nổi tiếng mà các em và các bạn hay lui tới, ví dụ như một công viên, một rạp chiếu phim, trung tâm thể thao, sở thú, bảo tàng, một địa danh du lịch nào đó, v.v.
- Hỏi các câu hỏi liên quan đến địa điểm đó như vị trí của địa điểm đó, hoạt động đặc trưng có thể làm ở đó, đối tượng hay đến đó, cảnh vật nơi đó, v.v.

Example (Ví dụ:):
A:
Is the place near the city centre?
(Nơi đó gần trung tâm thành phố phải không?)
B:
Yes, it is.
(Đúng, nó gần nhé.)
C:
Can we play sports there?
(Chúng ta có thể chơi thể thao ở đó phải không?)
B:
Yes, we can.
(Có, chúng ta có thể.)
A:
Can we play games there?
(Chúng ta có thể chơi trò chơi ở đó không?)
B:
Yes, we can.
(Có, chúng ta có thể.)
C:
Do people go shopping there?
(Mọi người có đi mua sắm ở đó không?)
B:
No, they don’t.
(Không, họ không nhé.)
A:
Is it the ABC sports centre?
(Đó là trung tâm thể thao ABC đúng không?)
B:
You’re right.
(Cậu đoán đúng rồi.)