Unit 9 - Tiếng Anh Lớp 10: Preserving The Environment

(Unit 9 - Tiếng Anh Lớp 10: Preserving The Environment - Bảo Tồn Môi Trường)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 9 - Lớp 10 - Preserving The Environment (Bài 9 - Bảo Tồn Môi Trường)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 9 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 9 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 9 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 9 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 9 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 9 - Lớp 10 - Skills - listening...) UNIT 9 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 9 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (What do you think the environmental impact in each...) Bài tập 2 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Quickly read the text and select the best title.) Bài tập 3 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match each highlighted word in the text with...) Bài tập 4 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Are the sentences true (T) or false (F)? Correct...) Bài tập 5 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Work in groups. Discuss the types of pollution in...) Bài tập 1 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Label the photos with the types of pollution.n) Bài tập 2 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Read the text in the READING section again. Complete...) Bài tập 3 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Practise the following conversation.) Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Choose one of the types of...) Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Act out the conversation you have prepared.) Bài tập 1 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the photo and describe what you see.) Bài tập 2 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to a student’s talk. What is he talking...) Bài tập 3 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again. Tick the words you hear. Look...) Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again. Complete the sentences with one or two...) Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Ask and answer the following questions.) Bài tập 1 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (What do you see in the picture? What does...) Bài tập 2 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (The following paragraphs are extracts from a student’s talk...) Bài tập 3 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2.) Bài tập 4 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Choose one of the following limited natural resources to...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  bantha
  Đang trực tuyến: 510
  Đóng