Phần 5: Looking back
(Unit 5 - Lớp 10 - Looking back - trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes.
(Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng động từ ở dạng V-ing hoặc ở dạng nguyên thể để mô tả chức năng hoặc mục đích.)
1.
What is a washing machine used for?
(Máy giặt dùng để làm gì?)
Đáp án: A washing machine is used for washing clothes. (Máy giặt được dùng để giặt quần áo.)
2.
What can a solar charger be used for?
(Sạc năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để làm gì?)
Đáp án: A solar charger can be used for charging mobile devices. (Sạc năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để sạc các thiết bị di động.)
3.
What do you use to listen to music and watch videos?
(Bạn sử dụng cái gì để nghe nhạc và xem video?)
Đáp án: I use a laptop (smartphone, ipad,…) to listen to music and watch videos. (Mình sử dụng máy tính xách tay (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để nghe nhạc và xem video.
4.
What is a correction pen used for?
(Bút xoá dùng để làm gì?)
Đáp án: A correction pen is used for covering a writing error. (Bút xoá dùng để xoá các lỗi ở chữ viết.)
5.
What do you use a 3-D printer for?
(Bạn dùng máy in 3D để làm gì?)
Đáp án: I use a 3-D printer for producing solid objects such as a cup and a spoon. (Tôi dùng máy in 3D để làm ra các vật rắn như cái cốc và cái thìa.)