Phần 5: Looking back
(Unit 5 - Lớp 10 - Looking back - trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 LOOKING BACK - VOCABULARY - sách mới

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary.
(Hoàn thành các câu sau sử dụng từ cho sẵn ở trong khung. Thay đổi ở những chỗ cần thiết.)
invention (phát minh)
portable (dễ mang theo)
economical (tiết kiệm)
expensive (đắt)
benefit (lợi ích)
1.
A digital camera is more __________ than a film camera: You don’t have to buy rolls of films.
(1 chiếc máy ảnh kĩ thuật số ...... hơn so với 1 cái máy ảnh phim: Bạn không phải mua cuộn phim.)
Đáp án: economical
2.
Our teacher gave us an assignment on modern __________ of the 21st century.
(Giáo viên của chúng tôi đã giao cho chúng tôi 1 bài tập về .......hiện đại của thế kỉ 21.)
Đáp án: inventions
3.
Modern inventions tend to be small and __________, so they can be taken along and used everywhere.
(Các phát minh hiện đại có xu hướng nhỏ gọn và........, vì thế chúng có thể được mang theo và sử dụng ở bất kỳ đâu.)
Đáp án: portable
4.
Even the best invention may have both __________ and drawbacks.
(Ngay cả phát minh tốt nhất có thể có cả ....... và các khuyết điểm.)
Đáp án: benefits
5.
It’s difficult to look for products of high quality which are not __________.
(Thật khó để tìm được những sản phẩm có chất lượng cao mà lại không......)
Đáp án: expensive