Phần 4: Communication & culture
(Unit 5 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 10 - Culture - sách mới

1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with the inventions.
(Em có biết các phát minh sau đến từ nước nào? Hãy nối tên nước với phát minh tương ứng.)
Countries (Quốc gia)Inventions (Phát minh)
1. China (Trung Quốc) a. medical incubator (Lồng ấp y tế)
2. Japan (Nhật Bản) b. PC sound card (cạc âm thanh máy tính)
3. Singapore (Singapore)c. chopsticks (đôi đũa)
<4. The Philippines (Philippines) d. instant noodles (mì ăn liền)
Đáp án:
1-c
2-d
3-b
4-a