Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
How good is it?
(Nó tốt ra sao?)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới

4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits.
(Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)
Benefits of a smartphone (Lợi ích của điện thoại thông minh)
a. for communication: make phone calls, send & receive messages (về liên lạc: thực hiện các cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn)
b. for entertainment: listen to music, play games (Về giải trí: nghe nhạc, chơi trò chơi)
c. for information: surf the Web, use maps to look for places (Về thông tin: lướt trang web, sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm)

Benefits of a digital camera (Lợi ích của máy ảnh kỹ thuật số)
a. portable: light, small, not bulky (dễ mang theo: nhẹ, nhỏ, không cồng kềnh)
b. convenient: quick to view and delete photos; easy to store and transfer photos to a computer (thuận tiện: xem và xoá ảnh nhanh; dễ lưu trữ và chuyển ảnh sang máy vi tính)
c. economical: no money spent on film (tiết kiệm: không cần tiêu tiền vào cuộn phim máy ảnh)

ĐOẠN VĂN GỢI Ý:
Nowadays, most young people have a smartphone. It has become a must-have device that serves many purposes in their daily life. So what are its benefits?
(Ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Nó đã trở thành 1 thiết bị cần phải có phục vụ nhiều mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Vậy lợi ích của nó là gì?)
First, a smartphone is used for communication. We can instantly make phone calls, send and receive messages anywhere, anytime because it's portable. Using a smartphone is more convenient than using a telephone and faster than writing a letter.
(Đầu tiên, điện thoại thông minh được sử dụng để liên lạc. Chúng ta có thể nhanh chóng gọi điện thoại, gửi và nhận tin nhắn ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào vì nó dễ mang theo. Sử dụng điện thoại thông minh thuận tiện hơn sử dụng điện thoại bàn và nhanh hơn so với viết thư.)
Second, we can use a smartphone for entertainment. Listening to music, watching films, and playing games are some interesting functions. Besides, we can also use it to take photos and record videos to keep our happy moments.
(Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để giải trí. Nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi là một vài chức năng thú vị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay video để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.)
Finally, we can easily find the information we need via a smartphone. Once it is connected to a wireless or mobile data network, we can surf the web, and even use maps to look for places.
(Cuối cùng, chúng ta có thể dễ dàng tìm được thông tin mà chúng ta cần thông qua điện thoại thông minh. Một khi nó được kết nối với mạng không dây hoặc mạng dữ liệu điện thoại, chúng ta có thể lướt web, và thậm chí sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm.)