Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
How good is it?
(Nó tốt ra sao?)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới

3. Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2.
(Hoàn thành dàn ý dưới đây cho đoạn văn về tai nghe nhét tai ở bài 2.)
a. Topic: The benefits of earbuds
(chủ đề: lợi ích của tai nghe nhét tai)
b. Thesis sentence (Topic sentence): .....What are its benefits?......
(Câu chủ đề: Lợi ích của nó là gì?)
c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable → put in a bag or pocket
(Ý bổ trợ 1 và các giải thích mở rộng: nhỏ, nhẹ, dễ mang đi —> bỏ trong cặp hoặc túi)
- Supporting idea 2 and further explanation: .....not costly → about 100,000 VND......
(Ý bổ trợ 2 và các giải thích mở rộng: không đắt lắm —> khoảng 100.000 đồng)
- Supporting idea 3 and further explanation: .....used anywhere → will not disturb anybody.....
(Ý bổ trợ 3 và các giải thích mở rộng: sử dụng ở bất kỳ đâu —> không làm phiền đến ai)