Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Flying cars
(Ô tô bay)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

5. Do you want to own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way to solve the problem with the car that Mr Brown discusses?
(Em có muốn sở hữu một chiếc xe ô tô bay như ông Brown không? Tại sao có? Tại sao không? Có cách nào giải quyết vấn đề của chiếc xe bay mà ông Brown nói đến không?)
Yes, of course. I want to own a flying car like Mr Brown. (Tất nhiên là có. Tôi muốn sở hữu 1 chiếc xe ô tô bay giống như ông Brown.)
The car can not only run on the ground but also fly in the air. (Chiếc ô tô không những có thể chạy trên mặt đất mà còn có thể bay trên không trung.)
I can avoid being stuck in the traffic jams during rush hour.(Tôi có thể tránh bị tắc đường vào giờ cao điểm.)
Moreover, The feeling of looking down from above is so great. (Hơn nữa, cảm giác nhìn xuống dưới từ trên cao rất tuyệt vời.)
That it needs a runway is a big problem, but I think engineers will find a way to deal with it soon. Maybe, they will make it leave the ground like a helicopter. (Việc nó cần đường băng là 1 vấn đề lớn, nhưng tôi nghĩ các kĩ sư sẽ sớm tìm ra cách để giải quyết vấn đề này thôi. Có lẽ, họ sẽ làm nó rời mặt đất giống như chiếc máy bay trực thăng.)
I believe that this car will be very popular in the future so the government may also consider building a special lane for it. (Tôi tin rằng chiếc ô tô này sẽ rất phổ biến trong tương lai vì thế chính phủ có lẽ cũng sẽ cân nhắc xây dựng 1 làn đường đặc biệt dành cho nó.)
Nothing cannot be solved, right? (Không gì là không thể giải quyết được, phải không nào?)