Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Flying cars
(Ô tô bay)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

4. Listen again and complete the information about the flying car. Write one word or number in each gap.
(Nghe lại và hoàn thành thông tin về chiếc xe ô tô bay. Viết một từ hoặc một số vào mỗi ô trống.)
1.
Size: a little bit .......than a normal car
(kích thước: ....... một chút so với 1 chiếc xe ô tô thông thường)
Đáp án: bigger
2.
Petrol consumption: ......gallon(s) per hour in the air; .......gallon(s) per 50 km on the ground
(Lượng tiêu thụ xăng: ......ga-lông trên 1 giờ trên không trung; ......ga-lông trên 50km dưới mặt đất)
Đáp án: 5 (in the air); 1 (on the ground)
3.
Speed: ......km per hour in the air; ......km per hour on the ground
(Tốc độ: ...... km/h trên không trung; ....... km/h dưới mặt đất)
Đáp án: 200 (in the air); 120 (on the ground)