Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Flying cars
(Ô tô bay)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

1. Look at the picture and discuss with a partner what this flying car (or aerocar) can and cannot do.
(Hãy nhìn vào bức tranh và thảo luận với 1 người bạn xem chiếc ô tô bay này có thể hoặc không thể làm được những gì.)
Các em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. What does this flying car have on both sides of its body? Does it have wheels? (Thân của ô tô bay này có cái gì ở cả 2 bên hông? Nó có bánh xe không?)
=> It has two wings, I think. It will spread its wings when it is taking off. At the end, there is a tail. It also has four wheels. (Nó có 2 cái cánh, tôi nghĩ vậy. Nó sẽ trải rộng cánh khi sắp cất cánh. Ở phía cuối có 1 cái đuôi. Nó cũng có 4 cái bánh xe.)
b. Can it fly? Can it run on the ground? Can it move in water? (Nó có thể bay không? Nó có thể chạy trên mặt đất không? Nó có thể di chuyển ở dưới nước không?)
=> I think it will operate like both a normal car and a plane. It can run on the ground like a car. It can fly like a plane. And looking at its design, I also think it can even move in water like a ship. (Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động vừa giống như một chiếc ô tô bình thường vừa giống 1 chiếc máy bay. Nó có thể chạy trên mặt đất như ô tô. Nó có thể bay như máy bay. Và nhìn vào thiết kế của nó, tôi nghĩ nó thậm chí có thể di chuyển ở dưới nước như một chiếc tàu thuỷ.)