Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Unique inventions
(Các phát minh độc đáo)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking - sách mới

3. Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box.
(Thảo luận về 2 phát minh nữa với một người bạn. Hoàn thành bảng sau với những cụm từ trong khung.)
- not costly
- environmentally-friendly
- easy to use
- not dependent on electricity
- easy to carry
- easy to transport files
a. Name of Invention (Tên phát minh)portable solar charger (sạc pin cầm tay năng lượng mặt trời)USB stick (chiếc USB)
b. Characteristics (đặc tính) small, portable (nhỏ, dễ mang theo)small, portable (nhỏ, dễ mang theo)
c. Use (Công dụng)charge mobile devices (mobile phones, cameras, and laptop) (sạc pin cho các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh và máy tính xách tay)store data (audio or video files) (lưu trữ dữ liệu như tệp âm thanh hoặc video)
d. Benefits (Lợi ích)- not dependent on electricity (không phụ thuộc vào điện)
- environmentally-friendly (thân thiện với môi trường)
- easy to carry, not costly (dễ mang theo, không đắt)
- not costly (không đắt)
- easy to use (dễ sử dụng)
-easy to transport files (dễ truyền tệp tin)