Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Unique inventions
(Các phát minh độc đáo)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking - sách mới

2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above.
(Hoàn thành bảng với thông tin về phát minh được nhắc đến ở đoạn đối thoại trên.)
a. Name of invention (Tên của phát minh)3-D printer (máy in 3-D)
b. Characteristics (Đặc tính)a bit bigger and heavier than a normal printer (to hơn và nặng hơn chút so với máy in thường)
c. Use (Công dụng)to produce solid objects similar to the originals (để tạo ra những vật thể rắn giống như vật ban đầu)
d. Benefits (Lợi ích)economical (saving lots of money) (tiết kiệm nhiều tiền)