Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

5. Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons.
(Phát minh nào trong 4 phát minh được đề cập trong bài khoá là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của em.)
Gợi ý đáp án:
I think an aeroplane is the best imitation of nature because it exactly imitates not only the shape but also the ability of a bird. (Tôi nghĩ máy bay là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên vì nó không chỉ mô phỏng chính xác hình dáng của con chim mà còn mô phỏng được cả khả năng của nó.)
An aeroplane has wings just like a bird, and it can also fly long distances in the air. (Máy bay có cánh giống hệt con chim, và nó cũng có thể bay quãng đường dài trên không trung.)