Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

3. Match the words with their meanings.
(Nối các từ với nghĩa của chúng.)
1. inspire (truyền cảm hứng)a. cloth or material for making clothing, curtains, etc. (vải hoặc chất liệu để làm quần áo, rèm cửa, v.v.)
2. fastener (khóa)b. give someone a desire to do something well (cho ai đó ước muốn làm tốt việc gì đó)
3. fabric (vải) c. thread or fibre with a curved end (sợi chỉ hoặc sợi có 1 đầu uốn cong)
4. hook (móc)d. special clothing for an astronaut (loại quần áo đặc biệt dành cho phi hành gia)
5. loop (cuộn, khuy vòng)e. device used to close a piece of clothing (thiết bị dùng để đóng các mảnh của quần áo)
6. spacesuit (đồ du hành) f. thin thread or fibre in the shape of a circle (sợi chỉ mảnh hoặc sợi làm thành hình tròn)
Đáp án:
1. b
2. e
3. a
4. c
5. f
6. d