Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

2. What is the most suitable title of the text?
(Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho bài khoá trên.)
a. Mother Nature (Mẹ thiên nhiên)
b. Imitating Nature (Mô phỏng thiên nhiên)
c. Greatest Inventions (các phát minh vĩ đại)
=> ĐÁP ÁN: b. Imitating Nature