Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

1. What can the animals or the leaves in the pictures do that people can’t? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text.
(Các con vật và những chiếc lá ở trong các bức ảnh có thể làm điều gì mà con người không thể làm được. Hãy liệt kê những thứ con người đã phát minh ra để bù đắp vào những việc mà họ không thể làm được. Hãy thảo luận với 1 người bạn rồi sau đó đọc bài khoá.)
ĐÁP ÁN:
- Picture a: A bird can fly. (tranh a: 1 con chim có thể bay.)
- Picture b: A dolphin can swim and stay underwater for a long time. (tranh b: 1 con cá heo có thể bơi và ở dưới nước 1 thời gian dài)
- Picture c: A lotus leaf does not get wet. It washes water away. (Tranh c: 1 chiếc lá sen không bị ướt. Nó làm trôi nước đi.)
- People have invented an aeroplane, a ship or submarine, and a waterproof raincoat to make up for what they cannot do as well as these animals or leaves. (Con người phát minh ra máy bay, tàu thuỷ hay tàu ngầm, và áo mưa chống thấm nước để thay thế cho những gì mà họ không thể làm tốt như những con vật hay những chiếc lá này.)

ĐOẠN VĂN:
People often use the natural world as inspiration for their inventions.
(Con người thường sử dụng thế giới thiên nhiên làm nguồn cảm hứng cho những phát minh của họ.)
By observing animals and plants, they design new products to serve humans. Here are some examples.
(Bằng cách quan sát các con vật và cây cối, họ thiết kế ra các sản phẩm mới để phục vụ loài người. Đây là một vài ví dụ minh hoạ.)
Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time.
(Động vật có thể làm nhiều việc mà con người không thể làm được, nhưng bay lượn hoặc ở dưới nước trong 1 thời gian dài.)
The aeroplane, with its wings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history.
(Máy bay, với các cánh và hình dáng mô phỏng theo cánh và hình dáng của 1 con chim, là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta.)
Thanks to it, people can travel long distances in the air.
(Nhờ có nó, con người có thể di chuyển những khoảng cách xa trên không trung.)
This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel underwater, imitates a dolphin’s shape.
(Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể di chuyển dưới mặt nước, được mô phỏng theo hình dáng của 1 con cá heo.)
Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world.
(Tàu ngầm rất có ích giúp các nhà khoa học tìm hiểu về thế giới dưới lòng biển.)
Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions.
(Cây cối xung quanh chúng ta cũng là những nguồn ý tưởng lớn cho các phát minh tuyệt vời khác.)
The selfcleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain.
(Cửa sổ kính tự làm sạch và vải được dùng làm ô đều được gợi ý tưởng bằng những chiếc lá sen bóng mượt, với khả năng rửa trôi bụi bẩn trong mưa.)
Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing.
(Một sản phẩm khác là khoá nhám/băng dính gai. Dây khoá gồm dải móc và dải khuy vòng này được phát minh sau khi một kĩ sư người Thụy Sĩ quan sát cách các hạt của 1 cái cây bám chặt vào quần áo ông ấy.)
He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other.
(Sau đó ông làm 2 mảnh vải dính với nhau nhờ vào những cái móc trên bề mặt mảnh vải này và những cái khuy vòng trên bề mặt mảnh vải kia.)
Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.
(Kể từ đó, khóa nhám dần trở nên quen thuộc dùng cho giày, áo khoác, thậm chí là đồ du hành vũ trụ.)
It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies.
(Chắc chắn rằng tự nhiên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những phát minh và công nghệ.)
Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.
(Các nhà khoa học và các nhà phát minh đã cố gắng mô phỏng những điều có trong tự nhiên nhằm tạo ra những công cụ tốt hơn, mạnh mẽ hơn, an toàn hơn cho cuộc sống của chúng ta.)