Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
How good is it?
(Nó tốt ra sao?)

Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - WRITING - sách mới

1. Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner: speakers, headphones, earbuds.
(Thiết bị âm thanh nào sau đây mà em sở hữu hoặc muốn sở hữu? Thảo luận với một người bạn: loa, tai nghe chụp đầu, tai nghe nhét tai.)
Gợi ý:
I want to own ..... because.... (Tôi muốn sở hữu.... vì....)
the speakers can produce sounds loud enough for everybody in a large room to hear (loa có thể cung cấp âm thanh đủ lớn để mọi người trong phòng lớn nghe rõ.)
headphones and earbuds do not disturb other people when you listen to music (tai nghe chụp đầu và tai nghe nhét tai không làm phiền người khác khi bạn nghe nhạc)
earbuds are more convenient than headphones because they are smaller in size (tai nghe nhét tai thuận tiện hơn tai nghe chụp đầu vì chúng có kích thước nhỏ hơn)
2. The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps.
(Bài viết dưới đây là về tai nghe nhét tai và 3 lợi ích của chúng. Bên dưới là những chi tiết làm rõ cho từng ích lợi. Xếp các chi tiết vào các chỗ trống phù hợp.)
a. With about 100,000 VND, you can get a pair. Of course, you have to pay more for those of higher quality. (Chỉ với 100 nghìn đồng bạn có thể mua một cái. Dĩ nhiên là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho những cái chất lượng cao hơn.)
b. Only you can hear the sounds from the media player or mobile phone. Nobody is disturbed. (Chỉ có bạn có thể nghe âm thanh từ máy nghe nhạc hoặc điện thoại di động của bạn. Không ai bị làm phiền.)
c. Earbuds are not bulky. You can put them in your bag or even your pocket (Tai nghe nhét tai không cồng kềnh. Bạn có thể bỏ chúng trong cặp của bạn hoặc thậm chí là trong túi bạn.)
Most young people have a pair of earbuds with them when they go out.
(Hầu hết người trẻ tuổi đều mang theo bên mình 1 đôi tai nghe nhét tai khi họ ra ngoài.)
When connected to a portable media player or a mobile phone, earbuds help you listen to music or audio lessons. What are their benefits?
(Khi được kết nối với máy phát nhạc cầm tay hoặc điện thoại di động, tai nghe nhét tai giúp bạn nghe nhạc hoặc các bài học dưới dạng âm thanh. Lợi ích của chúng là gì?)
First, a pair of earbuds is small and light, so it is portable.
(Đầu tiên, tai nghe nhét tai nhỏ và nhẹ, vì thế nó dễ mang theo.)
1. ______________________________________________ _____________________________________________.
Second, earbuds are not costly. They are not as expensive as a set of speakers.
(Thứ 2, tai nghe nhét tai không tốn kém. Nó không đắt bằng một bộ loa.)
2. ______________________________________________ _____________________________________________.
Finally, you can use earbuds to listen to music or your listening lessons anywhere, even in public places.
(Cuối cùng, bạn có thể dùng tai nghe nhét tai để nghe nhạc hoặc nghe các bài học ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí ở những nơi công cộng.)
3. ______________________________________________ _____________________________________________.
Đáp án:
1-c
2-a
3-b
3. Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2.
(Hoàn thành dàn ý dưới đây cho đoạn văn về tai nghe nhét tai ở bài 2.)
a. Topic: The benefits of earbuds
(chủ đề: lợi ích của tai nghe nhét tai)
b. Thesis sentence (Topic sentence): .....What are its benefits?......
(Câu chủ đề: Lợi ích của nó là gì?)
c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable → put in a bag or pocket
(Ý bổ trợ 1 và các giải thích mở rộng: nhỏ, nhẹ, dễ mang đi —> bỏ trong cặp hoặc túi)
- Supporting idea 2 and further explanation: .....not costly → about 100,000 VND......
(Ý bổ trợ 2 và các giải thích mở rộng: không đắt lắm —> khoảng 100.000 đồng)
- Supporting idea 3 and further explanation: .....used anywhere → will not disturb anybody.....
(Ý bổ trợ 3 và các giải thích mở rộng: sử dụng ở bất kỳ đâu —> không làm phiền đến ai)
4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits.
(Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)
Benefits of a smartphone (Lợi ích của điện thoại thông minh)
a. for communication: make phone calls, send & receive messages (về liên lạc: thực hiện các cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn)
b. for entertainment: listen to music, play games (Về giải trí: nghe nhạc, chơi trò chơi)
c. for information: surf the Web, use maps to look for places (Về thông tin: lướt trang web, sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm)

Benefits of a digital camera (Lợi ích của máy ảnh kỹ thuật số)
a. portable: light, small, not bulky (dễ mang theo: nhẹ, nhỏ, không cồng kềnh)
b. convenient: quick to view and delete photos; easy to store and transfer photos to a computer (thuận tiện: xem và xoá ảnh nhanh; dễ lưu trữ và chuyển ảnh sang máy vi tính)
c. economical: no money spent on film (tiết kiệm: không cần tiêu tiền vào cuộn phim máy ảnh)

ĐOẠN VĂN GỢI Ý:
Nowadays, most young people have a smartphone. It has become a must-have device that serves many purposes in their daily life. So what are its benefits?
(Ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Nó đã trở thành 1 thiết bị cần phải có phục vụ nhiều mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Vậy lợi ích của nó là gì?)
First, a smartphone is used for communication. We can instantly make phone calls, send and receive messages anywhere, anytime because it's portable. Using a smartphone is more convenient than using a telephone and faster than writing a letter.
(Đầu tiên, điện thoại thông minh được sử dụng để liên lạc. Chúng ta có thể nhanh chóng gọi điện thoại, gửi và nhận tin nhắn ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào vì nó dễ mang theo. Sử dụng điện thoại thông minh thuận tiện hơn sử dụng điện thoại bàn và nhanh hơn so với viết thư.)
Second, we can use a smartphone for entertainment. Listening to music, watching films, and playing games are some interesting functions. Besides, we can also use it to take photos and record videos to keep our happy moments.
(Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để giải trí. Nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi là một vài chức năng thú vị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay video để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.)
Finally, we can easily find the information we need via a smartphone. Once it is connected to a wireless or mobile data network, we can surf the web, and even use maps to look for places.
(Cuối cùng, chúng ta có thể dễ dàng tìm được thông tin mà chúng ta cần thông qua điện thoại thông minh. Một khi nó được kết nối với mạng không dây hoặc mạng dữ liệu điện thoại, chúng ta có thể lướt web, và thậm chí sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm.)