Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - READING - sách mới

1. What can the animals or the leaves in the pictures do that people can’t? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text.
(Các con vật và những chiếc lá ở trong các bức ảnh có thể làm điều gì mà con người không thể làm được. Hãy liệt kê những thứ con người đã phát minh ra để bù đắp vào những việc mà họ không thể làm được. Hãy thảo luận với 1 người bạn rồi sau đó đọc bài khoá.)
ĐÁP ÁN:
- Picture a: A bird can fly. (tranh a: 1 con chim có thể bay.)
- Picture b: A dolphin can swim and stay underwater for a long time. (tranh b: 1 con cá heo có thể bơi và ở dưới nước 1 thời gian dài)
- Picture c: A lotus leaf does not get wet. It washes water away. (Tranh c: 1 chiếc lá sen không bị ướt. Nó làm trôi nước đi.)
- People have invented an aeroplane, a ship or submarine, and a waterproof raincoat to make up for what they cannot do as well as these animals or leaves. (Con người phát minh ra máy bay, tàu thuỷ hay tàu ngầm, và áo mưa chống thấm nước để thay thế cho những gì mà họ không thể làm tốt như những con vật hay những chiếc lá này.)

ĐOẠN VĂN:
People often use the natural world as inspiration for their inventions.
(Con người thường sử dụng thế giới thiên nhiên làm nguồn cảm hứng cho những phát minh của họ.)
By observing animals and plants, they design new products to serve humans. Here are some examples.
(Bằng cách quan sát các con vật và cây cối, họ thiết kế ra các sản phẩm mới để phục vụ loài người. Đây là một vài ví dụ minh hoạ.)
Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time.
(Động vật có thể làm nhiều việc mà con người không thể làm được, nhưng bay lượn hoặc ở dưới nước trong 1 thời gian dài.)
The aeroplane, with its wings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history.
(Máy bay, với các cánh và hình dáng mô phỏng theo cánh và hình dáng của 1 con chim, là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta.)
Thanks to it, people can travel long distances in the air.
(Nhờ có nó, con người có thể di chuyển những khoảng cách xa trên không trung.)
This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel underwater, imitates a dolphin’s shape.
(Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể di chuyển dưới mặt nước, được mô phỏng theo hình dáng của 1 con cá heo.)
Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world.
(Tàu ngầm rất có ích giúp các nhà khoa học tìm hiểu về thế giới dưới lòng biển.)
Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions.
(Cây cối xung quanh chúng ta cũng là những nguồn ý tưởng lớn cho các phát minh tuyệt vời khác.)
The selfcleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain.
(Cửa sổ kính tự làm sạch và vải được dùng làm ô đều được gợi ý tưởng bằng những chiếc lá sen bóng mượt, với khả năng rửa trôi bụi bẩn trong mưa.)
Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing.
(Một sản phẩm khác là khoá nhám/băng dính gai. Dây khoá gồm dải móc và dải khuy vòng này được phát minh sau khi một kĩ sư người Thụy Sĩ quan sát cách các hạt của 1 cái cây bám chặt vào quần áo ông ấy.)
He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other.
(Sau đó ông làm 2 mảnh vải dính với nhau nhờ vào những cái móc trên bề mặt mảnh vải này và những cái khuy vòng trên bề mặt mảnh vải kia.)
Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.
(Kể từ đó, khóa nhám dần trở nên quen thuộc dùng cho giày, áo khoác, thậm chí là đồ du hành vũ trụ.)
It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies.
(Chắc chắn rằng tự nhiên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những phát minh và công nghệ.)
Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.
(Các nhà khoa học và các nhà phát minh đã cố gắng mô phỏng những điều có trong tự nhiên nhằm tạo ra những công cụ tốt hơn, mạnh mẽ hơn, an toàn hơn cho cuộc sống của chúng ta.)
2. What is the most suitable title of the text?
(Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho bài khoá trên.)
a. Mother Nature (Mẹ thiên nhiên)
b. Imitating Nature (Mô phỏng thiên nhiên)
c. Greatest Inventions (các phát minh vĩ đại)
=> ĐÁP ÁN: b. Imitating Nature
3. Match the words with their meanings.
(Nối các từ với nghĩa của chúng.)
1. inspire (truyền cảm hứng)a. cloth or material for making clothing, curtains, etc. (vải hoặc chất liệu để làm quần áo, rèm cửa, v.v.)
2. fastener (khóa)b. give someone a desire to do something well (cho ai đó ước muốn làm tốt việc gì đó)
3. fabric (vải) c. thread or fibre with a curved end (sợi chỉ hoặc sợi có 1 đầu uốn cong)
4. hook (móc)d. special clothing for an astronaut (loại quần áo đặc biệt dành cho phi hành gia)
5. loop (cuộn, khuy vòng)e. device used to close a piece of clothing (thiết bị dùng để đóng các mảnh của quần áo)
6. spacesuit (đồ du hành) f. thin thread or fibre in the shape of a circle (sợi chỉ mảnh hoặc sợi làm thành hình tròn)
Đáp án:
1. b
2. e
3. a
4. c
5. f
6. d
4. Answer the questions about the text.
(Hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến bài khoá.)
1.
What are the inventions that imitate animals?
(Phát minh nào mô phỏng động vật?)
Đáp án: The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine. (Phát minh mô phỏng động vật là máy bay và tàu ngầm)
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở đoạn văn 2: The aeroplane, with its wings and shape imitating those of a bird....The submarine, which can travel underwater, imitates a dolphin’s shape., máy bay mô phỏng theo hình dáng của con chim, tàu ngầm mô phỏng lại hình dáng của cá heo.
2.
What are the inventions that imitate plants?
(Phát minh nào mô phỏng thực vật?)
Đáp án: The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric. (Phát minh mô phỏng theo thực vật là khoá nhám, cửa sổ bằng kính tự làm sạch và vải dù.)
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở đoạn 3, cụ thể: vải dù và cửa sổ bằng kính tự làm sạch được làm ra dựa trên khả năng tự rửa trôi bụi bẩn của lá sen. Khoá nhám được tạo ra dựa trên khả năng bám dính của hạt cây trồng vào quần áo.
3.
Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history?
(Tại sao máy bay lại được xem là 1 trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta?)
Đáp án: Because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading. (Vì nó giúp chúng ta di chuyển khoảng cách xa trong không trung và khuyến khích sự phát triển của du lịch và thương mại)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What can help scientists to learn about life under the sea?
(Cái gì có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển?)
Đáp án: A submarine can help scientists to learn about life under the sea. (Tàu ngầm có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới lòng biển.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How can a glass window clean itself?
(Một chiếc cửa kính tự động làm sạch như thế nào?)
Đáp án: The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain. (Nguyên liệu tạo nên cửa sổ kính có khả năng rửa sạch bụi bẩn khi trời mưa.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro.
(Tìm từ hoặc cụm từ trong đoạn miêu tả máy bay, tàu ngầm và khóa nhám.)
Đáp án: -An aeroplane: ‘its wings and shape imitating those of a bird’ (Máy bay: Đôi cánh và hình dạng của nó mô phỏng theo loài chim)
A submarine: ‘imitates a dolphin’s shape’(Tàu ngầm: Mô phỏng theo hình dạng của cá heo.)
- The Velcro: ‘hook-and-loop fastener’; ‘two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other’(Khóa nhám: khóa kéo gồm phần móc và phần khuy vòng; Hai miếng vải dính vào với nhau nhờ các sợi móc trên 1 bề mặt và các khuy vòng ở mặt kia)
5. Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons.
(Phát minh nào trong 4 phát minh được đề cập trong bài khoá là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của em.)
Gợi ý đáp án:
I think an aeroplane is the best imitation of nature because it exactly imitates not only the shape but also the ability of a bird. (Tôi nghĩ máy bay là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên vì nó không chỉ mô phỏng chính xác hình dáng của con chim mà còn mô phỏng được cả khả năng của nó.)
An aeroplane has wings just like a bird, and it can also fly long distances in the air. (Máy bay có cánh giống hệt con chim, và nó cũng có thể bay quãng đường dài trên không trung.)