Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
The present perfect
(Thì hiện tại hoàn thành)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Present perfect - sách mới

2. Match the beginnings in A with the ends in B. Put the verbs within brackets in the present simple or the present perfect.
(Nối phần đầu ở cột A với phần cuối ở cột B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.)
A
Beginnings (đoạn đầu)
B
Ends (đoạn cuối)
1. Kim (break) her arm, (Kim bị gãy tay)a. ‘Me too.’ (Tôi cũng vậy)
2. He (look) unhappy (Anh ấy trông không vui)b. so she can’t play badminton. (vì thế cô ấy không thể chơi cầu lông)
3. ‘You (know) that woman?’ (cậu biết người phụ nữa kia chứ)c. so all the valuables in it (disappear). (nên tất cả những thứ có giá trị bên trong đã biến mất)
4. ‘I (ask) for help from the teacher.’ (Tôi nhờ giáo viên giúp đỡ)d. because he (lose) all his money. (vì anh ấy làm mất tất cả số tiền của anh ấy)
5. He (leave) the desk unlocked, (Anh ấy không khóa bàn)e. ‘I do, but I (forget) her name.’ (Tôi biết, nhưng tôi quên mất tên của cô ấy rồi.)
Đáp án:
1. b has broken
2. d looks; has lost / lost
3. e Do you know; have forgotten / forget
4. a have asked
5. c left; have disappeared