Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
The present perfect
(Thì hiện tại hoàn thành)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Present perfect - sách mới

1. Label the timelines below with the words from the box.
(Dán nhãn các mốc thời gian dưới đây với các từ trong knung.)
ĐÁP ÁN:
- dòng kẻ màu đỏ: Past (thì quá khứ)
- dòng kẻ màu xanh lá: future (thì tương lai)
- dòng kẻ màu xanh nước biển: present (thì hiện tại)
- dòng kẻ màu cam: present perfect (thì hiện tại hoàn thành)