Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Gerunds and infinitives
(Danh động từ và động từ nguyên thể)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Gerunds and infinitives - sách mới

2. Think of an item in your classroom or house. Describe it to a partner, using a gerund or an infinitive. See if your partner can guess what it is.
(Nghĩ về một món đồ trong lớp hoặc trong nhà bạn. Mô tả nó với người bạn, sử dụng cụm động danh từ hoăc động từ nguyên mẫu. Thử xem người bạn của bạn có thể đoán ra nó là gì không.)
A:
This is used for making clothes clean.
(Cái này được dùng để làm sạch quần áo.)
B:
Is it a washing machine?
(Nó có phải là máy giặt không?)
A:
That's right.
(Đúng vậy.)
B:
We can use it to cook rice.
(Chúng ta có thể dùng nó để nấu cơm.)
A:
Is it a rice cooker?
(Có phải là nồi cơm không?)
B:
Correct!
(Đúng rồi!)
A:
This is used for keeping food cold and fresh.
(Cái này được sử dụng để giữ thực phẩm đông lạnh và tươi.)
B:
Is it a fridge?
(Có phải là tủ lạnh không?)
A:
That's right.
(Đúng vậy.)
B:
This is used to draw straight lines.
(Cái này được sử dụng để vẽ các đường thẳng.)
A:
Is it a ruler?
(Có phải là cái thước không?)
B:
That's right.
(Đúng vậy.)