Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Gerunds and infinitives
(Danh động từ và động từ nguyên thể)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Gerunds and infinitives - sách mới

1. Complete the definitions or uses of the inventions using the correct forms of the verbs given (V-ing or to-infinitive).
(Hoàn thành các định nghĩa hoặc cách sử dụng các phát minh theo đúng thì của động từ đã cho (V-ing hoặc to-V)
1.
A laptop or a smartphone can be used for (get) _________ access to the Internet or (send) _________ messages.
(Máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh có thể được sử dụng cho việc truy cập mạng Internet hoặc gửi tin nhắn.)
Đáp án: getting; sending
Giải thích: sau giới từ for + V-ing
2.
You can use social networking sites (create) _________ your personal profile and (contact) _________ other people.
(Bạn có thể sử dụng các trang mạng xã hội để tạo hồ sơ cá nhân và liên lạc với người khác)
Đáp án: to create; (to) contact
Giải thích: dùng to-infinitive (động từ nguyên mẫu có 'to') để chỉ mục đích: use sth + to-V/sth is used + to-V = sử dụng cái gì/ cái gì được sử dụng để làm gì
3.
When you’re tired of carrying lots of books or novels when you travel, an e-book reader may help – it is used (read) _________ electronic books, newspapers or magazines.
(Khi bạn mệt mỏi vì phải mang nhiều sách hoặc tiểu thuyết khi đi lại, một máy đọc sách điện tử có thể có ích - nó được sử dụng để đọc sách điện tử, báo hoặc tạp chí điện tử.)
Đáp án: to read
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
If you want to relax without using a smartphone with a small screen or a bulky laptop, you can use a handheld video game device (play) _________ computer games.
(Nếu bạn muốn thư giãn mà không sử dụng điện thoại thông minh với màn hình nhỏ hoặc máy tính xách tay lớn, bạn có thể sử dụng thiết bị chơi trò chơi điện tử cầm tay để chơi trò chơi máy tính.)
Đáp án: to play
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
A food processor is used for (chop) _________ up or (mix) _________ food.
(Máy xay thực phẩm được sử dụng để cắt hoặc trộn thức ăn.)
Đáp án: chopping, mixing
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
We can use a USB stick (store) _________ a lot of music or video files.
(Chúng ta có thể dùng 1 chiếc USB để lưu trữ nhạc hoặc video.)
Đáp án: to store
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.