Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

2. Below are parts of some other compound words. Match the first parts of the words with the second ones.
(Dưới đây là những phần trong một số từ ghép khác. Nối phần đầu với phần cuối của từ.)
First part (phần đầu)Second part (phần thứ 2)
1. pencil (bút chì)a. machine (máy móc)
2. black (màu đen)b. processor (máy chế biến, máy xử lý)
3. washing (giặt, rửa)c. phones (điện thoại)
4. head (đầu)d. case (hộp, túi)
5. food (đồ ăn)e. board (bảng)
Đáp án:
1-d pencil case (túi đựng bút)
2-e blackboard (bảng đen)
3-a washing machine (máy giặt)
4-c headphones (tai nghe chụp đầu)
5-b food processor (máy xay thực phẩm)