Phần 1: Getting started
(Unit 5 - Lớp 10 - Getting started - trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểmrn)
Computers and our lives
(Máy tính và cuộc sống của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

3. Match each word with its definitions.
(Nối mỗi từ với định nghĩa của nó.)
1. generous (hào phóng)a. easy to carry around (dễ dàng mang theo)
2. portable (dễ mang theo)b. having many different uses (có nhiều cách sử dụng khác nhau)
3. economical (tiết kiệm)c. kind and ready to give more (of something) than expected (tốt bụng và sẵn sàng cho đi (cái gì đó) nhiều hơn mong đợi)
4. versatile (đa năng, nhiều tác dụng)d. giving good value for money (mang giá trị tốt về mặt tiền nong)
Đáp án:
1 - c
2 - a
3 - d
4 - b