Phần 1: Getting started
(Unit 5 - Lớp 10 - Getting started - trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểmrn)
Computers and our lives
(Máy tính và cuộc sống của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

2. Work in pairs. Ask and answer the questions.
(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)
1.
What did Phong’s father promise Phong?
(Bố của Phong đã hứa gì với cậu ấy?)
Đáp án: He promised to reward Phong if Phong passed the English test. (Ông ấy hứa sẽ thưởng cho Phong nếu cậu ấy vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh.)
2.
Why doesn’t Phong choose a smartphone as a reward?
(Tại sao Phong không chọn 1 chiếc điện thoại thông minh làm phần thưởng?)
Đáp án: Because his old mobile phone is still good. (Vì chiếc điện thoại cũ của cậy ấy vẫn còn dùng tốt.)
3.
Give evidence to support Phong’s father’s idea that computers have changed people’s lives.
(Lấy dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm của bố Phong rằng máy tính đã thay đổi cuộc sống của con người.)
Đáp án: Computers have changed our lives in many ways: faster communication (emails), free entertainment (online games), convenient shopping (online shopping), etc. (Máy tính đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách: liên lạc nhanh chóng hơn (thư điện tử), giải trí miễn phí (trò chơi trực tuyến), mua sắm thuận tiện (mua sắm trực tuyến), v.v.)
4.
What will Phong use his laptop for?
(Phong sẽ sử dụng máy tính xách tay của mình vào những việc gì?)
Đáp án: He will use his laptop for listening to music, chatting with friends, playing games, researching topics on the Web and typing his assignments. (Cậu ấy sẽ sử dụng máy tính xách tay để nghe nhạc, tán gẫu với bạn bè, chơi trò chơi, nghiên cứu các chủ đề trên trang web và đánh máy các bài tập của cậu ấy.)
5.
Do you agree with Phong’s father that Phong has made a wise choice? Why or why not?
(Bạn có đồng ý với bố Phong khi cho rằng Phong đã có một lựa chọn thông minh? Tại sao có? Tại sao không?)
Đáp án: Yes, I agree with his father. Because a laptop is more useful than a smartphone. Phong can use it for many different purposes, including for his study. (Có, tôi đồng ý với bố của Phong. Vì máy tính xách tay hữu ích hơn điện thoại thông minh. Phong có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau, kể cả cho việc học tập.)