Phần 8: Project
(Unit 4 - Lớp 8 - Project trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Customs and traditions: How they have changed
(Phong tục và truyền thống: Những điều này đã thay đổi như thế nào)

Hướng dẫn giải UNIT 4 LỚP 8 PROJECT - sách mới

Gợi ý:
1.
Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research.
(Lập nhóm 3 hoặc 4 người. Quyết định một phong tục hoặc truyền thống của Việt Nam mà các bạn muốn nghiên cứu.)
2.
Individually, interview an older person (your grandmother or your neighbour) about this custom or tradition.
(Mỗi cá nhân trong nhóm phỏng vấn một người lớn tuổi hơn (bà hoặc hàng xóm) về phong tục hoặc truyền thống này.)
3.
Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today.
(Sau đó phỏng vấn một người trẻ tuổi hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên của bạn) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.)
4.
Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation.
(Trở lại nhóm của bạn, so sánh và kết hợp các kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định xem ai sẽ thuyết trình phần nào.)
5.
Give your presentation to the rest of the class.
(Thuyết trình trước lớp.)
Today we would like to talk about the tradition of making chung cake for Tet.
(Hôm nay chúng mình muốn nói về truyền thống làm bánh chưng vào ngày Tết.)
For the Vietnamese, chung cake is a food to express gratitude to their ancestors and homeland.
(Đối với người Việt Nam, bánh chưng là một món ăn để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và quê hương.)
The process of making chung cake is an opportunity for family members to come together.
(Gói bánh chưng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gần nhau hơn.)
Nowadays, in some big cities, the busy lifestyle of modern society prevents people from preparing the cake by themselves.
(Ngày nay, ở một số thành phố lớn, nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại khiến cho mọi người không có điều kiện tự gói bánh.)
They can buy chung cake at the market instead.
(Thay vào đó, người ta có thể mua bánh chưng ở chợ.)