Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Complete the sentences, using 'should' or 'shouldn’t' and a verb from the box.
(Hoàn thành câu, sử dụng 'should' hoặc 'shouldn't' và một động từ trong khung.)
use (dùng)
break (thất (hứa))
wait (đợi)
touch (chạm vào)
follow (tiếp nối, làm theo)
1.
In Viet Nam you _______ for the eldest person to sit before you sit down.
Đáp án: should wait
Giải thích: Ở Việt Nam, bạn nên đợi người lớn tuổi nhất ngồi trước rồi mới ngồi.
2.
In Viet Nam you _______ only the first name to address people older than you.
Đáp án: shouldn’t use
Giải thích: Ở Việt Nam, bạn không nên gọi những người lớn tuổi hơn bằng mỗi tên không.
3.
You _____ your promise to the children.
Đáp án: shouldn’t break
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
If you are Vietnamese, you _______ your customs and traditions.
Đáp án: should follow
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
You _______ another person’s head because it’s disrespectful.
Đáp án: shouldn’t touch
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.