Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Write sentences with the following expressions.
(Viết câu với các cách diễn đạt sau.)
1.
there’s a tradition that
(có một truyền thống là)
Đáp án: There's a tradition that we visit the pagoda on the first day of every lunar month.
Giải thích: Chúng tôi có truyền thống lên chùa vào ngày mùng một âm lịch hàng tháng.
2.
according to tradition
(theo truyền thống)
Đáp án: According to tradition, people get together on Tet holiday.
Giải thích: Theo truyền thống, các gia đình sum vầy vào dịp Tết.
3.
follow the tradition of
(tiếp nối truyền thống)
Đáp án: People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
break with tradition by
(phá vỡ truyền thống bằng việc)
Đáp án: We break with tradition by not decorating the house on Tet holiday.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
have the custom of
(có phong tục)
Đáp án: My family has the custom of having dinner together.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.