Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Complete the sentences with the words from the box.
(Hoàn thành câu với những từ trong khung.)
cutlery (bộ đồ ăn)
generations (các thế hệ)
wrap (gói, bọc)
worshipping (thờ cúng)
host (chủ nhà)
respect (tôn trọng)
1.
We should _______ our customs and traditions.
Đáp án: respect
Giải thích: Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của mình.
2.
A lot of countries in the world have the tradition of _______ their ancestors.
Đáp án: worshipping
Giải thích: Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống thờ cúng tổ tiên.
3.
You shouldn’t _______ a gift in black or white paper.
Đáp án: wrap
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
In a lot of countries, the _______ usually invites everybody to start eating.
Đáp án: host
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
In Viet Nam, the _______ we mostly use is chopsticks.
Đáp án: cutlery
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
For _______, my family has visited this pagoda.
Đáp án: generations
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.