Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.
(Sau khi hoàn thành, hãy trao đổi bài viết với bạn. Bạn ấy có bổ sung thêm điều gì khác không? Bạn có thể nhận ra các lỗi trong bài biết của bạn mình không? Chia sẻ ý kiến của bạn.)