Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.
(Tưởng tượng rằng bạn đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thống và bạn chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)
There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival to express honour to their ancestors.
(Ở Nhật Bản có truyền thống biểu diễn điệu múa Obon vào dịp lễ hội Obon để thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên.)
The festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions.
(Lễ hội này diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở các vùng khác.)
The Obon dance has different forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise.
(Điệu múa Obon có nhiều điệu khác nhau ở các vùng khác nhau. Điệu múa phổ biến nhất là múa vòng tròn. Mọi người xếp thành một vòng tròn quanh yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; một số vũ công di chuyển theo chiều kim đồng hồ, và một số ngược chiều kim đồng hồ.)