Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.
(Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống của người Nhật. Viết các câu hoàn chỉnh, sử dụng những thông tin được cho.)
The Obon dance is a traditional Japanese dance.
(Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống của Nhật Bản.)
It expresses people's honour to their ancestors.
(Nó thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên.)
It is performed in the Obon festival which takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions.
(Nó được biểu diễn trong lễ hội Obon, diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở các vùng khác.)
The Obon dance has different forms in different regions.
(Điệu múa Obon có nhiều điệu khác nhau ở các vùng khác nhau.)
The most typical form is circle dance.
(Điệu múa phổ biến nhất là múa vòng tròn.)
People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise.
(Mọi người xếp thành một vòng tròn quanh yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; một số vũ công di chuyển theo chiều kim đồng hồ, và một số ngược chiều kim đồng hồ.)
This is one of the most important traditions. Lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival.
(Đây là một trong những truyền thống quan trọng nhất. Rất nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình dịp lễ hội Obon.)
What's the tradition? (Truyền thống nào được nhắc đến?)The Obon dance (Điệu múa Obon)
What does the dance express? (Điệu múa thể hiện điều gì?)People honouring their ancestors (Thể hiện sự tôn kính tổ tiên)
When do people perform the Obon dance? (Người ta biểu diễn múa Obon vào dịp nào?)Obon festival, in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions (Lễ hội Obon, diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở các vùng khác)
How many Obon dance forms are there? (Có bao nhiêu điệu múa Obon?)Different forms in different regions (Có nhiều điệu múa khác nhau ở các vùng khác nhau)
What is the most typical form? (Điệu múa nào phổ biến nhất?)Circle dance (Múa vòng tròn)
How do people perform it? (Người ta biểu diễn điệu múa đó như thế nào?)Make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise (Xếp thành một vòng tròn quanh yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; một số vũ công di chuyển theo chiều kim đồng hồ, và một số ngược chiều kim đồng hồ)
Why should they continue this tradition? (Tại sao nên tiếp tục truyền thống này?)One of the most important traditions; lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival (Một trong những truyền thống quan trọng nhất; rất nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình dịp lễ hội Obon)