Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Listen again and tick (v) true (T) or false (F).
(Nghe lại và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F).)
1.
The xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people.
(Múa xòe là truyền thống tinh thần của dân tộc Thái.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào 2 câu mở đầu của bài nghe, ta chọn được đáp án True.
2.
There are 16 ancient forms of xoe.
(Có 16 điệu xòe cổ.)
Đáp án: F
Giải thích: Dựa vào câu 'The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms.', ta chọn được đáp án False. Đáp án đúng phải là 6 điệu xòe cổ.
3.
Only young people perform the circle dance.
(Chỉ có thanh niên múa điệu xòe vòng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.
(Điệu múa với nón, quạt giấy hoặc khăn là một số điệu khác của múa xòe.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The importance of xoe is expressed in an old Thai song.
(Tầm quan trọng của điệu múa xòe được thể hiện trong một bài hát cổ của người Thái.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.