Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Listen to Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recording.
(Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với tối đa là 3 từ từ bài nghe.)
Audio script:
(Nội dung bài nghe:)
Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Viet Nam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.
(Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về điệu múa xòe, một điệu múa truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã tiếp nối truyền thống tinh thần này qua nhiều thế hệ.)
The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.
(Điệu múa xòe thể hiện đời sống lao động và ước muốn của con người về một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Nó được biểu diễn trong những buổi gặp gỡ cộng đồng cũng như tại tư gia như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc ngày đoàn tụ gia đình.)
The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.
(Múa xòe có hơn 30 điệu được phát triển từ sáu điệu cổ ban đầu. Điệu múa phổ biến nhất là xòe vòng vì nó thể hiện tinh thần đoàn kết xã hội. Mọi người, dù trẻ hay già, nắm tay nhau tạo thành vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo điệu nhạc. Bên cạnh điệu xòe vòng còn có những điệu múa với nón, quạt giấy hoặc khăn.)
Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.
(Người già nói rằng không nên phá vỡ truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa và lối sống của người Thái. Như lời một bài dân ca của người Thái, không có điệu múa xòe, cây lúa sẽ không trổ bông và trai gái sẽ không nên duyên vợ chồng.)
What is the tradition? (Truyền thống nào được nhắc đến?)The xoe dance (Điệu múa xòe)
What does the dance express? (Điệu múa thể hiện điều gì?)Working life and wishes for a (1) _______ life (Đời sống lao động và ước muốn về một cuộc sống (1) _______)
Where do people perform xoe? (Người ta biểu diễn múa xòe ở đâu?)Public and (2) _______ ((2) _______ cũng như tại cộng đồng)
How many xoe dance forms are there? (Có bao nhiêu điệu múa xòe?)More than (3) _______ (Hơn (3) _______)
What is the most popular form? (Điệu múa nào phổ biến nhất?)(4) _______
Why is it the most popular? (Tại sao nó lại phổ biến nhất?)It expresses (5) _______ unity (Nó thể hiện tinh thần đoàn kết (5) _______)
How do people perform it? (Người ta biểu diễn điệu múa đó như thế nào?)Make a circle around the (6) _______ and dance to (7) _______ (Tạo thành vòng tròn quanh (6) _______ và nhảy theo (7) _______)
Why should they continue this tradition? (Tại sao nên tiếp tục truyền thống này?)It reflects Thai (8) _____________ (Nó phản ánh (8) _____________ của người Thái)
Đáp án:
1. happy and wealthy
2. private gatherings
3. 30
4. the circle dance
5. social
6. fire
7. the music
8. culture and lifestyle